Vol.14, No2, 2014, str. 65–78
UDK 539.42:539.551

PREGLED UTICAJA GRANIČNIH USLOVA NA ŽILAVOST LOMA

Guy Pluvinage1, Julien Capelle1, Mohamed Hadj Méliani2

1)LaBPS, Ecole Nationale d’Ingenieurs de Metz, France, pluvinage@cegetel.net

2)LPTPM, FS, Hassiba Ben Bouali University of Chlef, Algeria

Izvod

Istraživanja u ovom radu obuhvataju granične uslove i gradijente napona u pristupu preslikavanja žilavosti loma.

Definisani su različiti parametri graničnih uslova sa diskusijom, i dat je po jedan primer za svaki slučaj. Proučeni su faktori koji utiču na granične uslove. Posebna pažnja je posvećena aktuelnim trendovima u primeni plastičnih veza kod master krive loma materijala (MFMC) i master krive prelazne temperature materijala (MTTMC). U radu je takođe obrađen uticaj T napona na putanju prsline i na granične uslove izvan ravni, kao i uticaj debljine na žilavost loma.

Takođe je proučena upotreba plastičnosti sa gradijentom i relativni gradijent napona u lokalnom pristupu loma.

Ključne reči: granični uslovi, relativni gradijent napona, T napon, Q parametar

rad u celosti (1274 kB)