Vol.14, No1, 2014, str. 51–56
UDK  621.43.018

SPREČAVANJE KVARA MOTORA SA DETEKCIJOM IZOSTANKA PALJENJA

Jasmina Lozanović Šajić1, Saša Petrović2, Vojkan Radonjić3

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engineering, jlozanovic@mas.bg.ac.rs

2)Department of Logistics (J-4) of SAF Belgrade, Serbia

3)Technical Overhauling Institution, Čačak, Serbia

Izvod

Porast zahteva za ekonomičnošću goriva, sprečavanje kvara motora usled izostanka paljenja, emisije izduvnih produkata sagorevanja, krajnje performanse, kao i složenost automobilskih motora iziskuju razvoj nove generacije kontrolisanja rada motora. Poznato je da analiza obrtaja motora predstavlja odličan alat za ovu svrhu. Osnovni cilj rada je u definisanju funkcionalnosti delova za ocenu raspodele signala sa kolenastog vratila radi primene ekspertnog sistema u ocenjivanju nepravilnog rada, koji se zasniva na fazi logici. U kombinaciji sa drugim podacima (na primer, sa senzora O2 ili senzora na usisnoj grani) kvalitet ocenjivanja se može poboljšati.

Ključne reči: statistička analiza, rotacija motora, dijagnoza nepravilnog rada, vizuelizacija podataka

rad u celosti (703 KB)