Vol.14, No1, 2014, str. 17–28
UDK  625.745.12:624.042.7

SEIZMIČKA ANALIZA STANJA NADVOŽNJAKA AUTOPUTA E75 KOD KOVILJA

Mladen Ćosić1, Boris Folić2, Radomir Folić3, Simon Sedmak2

1)University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering

2)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engineering, simon.sedmak@yahoo.com

3)University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

Izvod

U ovom radu su predstavljeni rezultati analize seizmičke karakteristike nadvožnjaka, postavljenog na stubovima, u interakciji sa tlom, na lokaciji iznad autoputa E75 Novi Sad – Beograd, kao deo petlje Kovilj. Primenjene metode obuhvataju: nelinearna statička „pushover“ analiza (NSPA), analiza pomeranja tačke, parametarska analiza pomeranja tačke, analize osetljivosti na oštećenja i pouzdanosti. Nadvožnjak je modeliran i razmotren prema seizmičkim uticajima duž poprečnog pravca kao ravanski 2D model. Modeliranje elastoplastičnih deformacija je izvedeno plastičnim zglobovima, gde je razvoj nelinearnih deformacija sagledan primenom inkrementalne-iterativne metode. Utvrđeno je da mehanizam loma sistema izaziva pojava plastičnosti u završecima stuba, koja se održava sve do završetka nelinearne analize, zajedno sa promenama stanja konstrukcije u plastičnim zglobovima. Analiza osetljivosti sistema pokazuje da sve do momenta kada je Sa = 0.2g, oštećenja se iniciraju na skoro svim nivoima, međutim, već pri Sa ≈ 0.3g, očekuju se značajna oštećenja nadvožnjaka u poprečnom pravcu, sa verovatnoćom P ≈ 1. S druge strane, analiza pouzdanosti nadvožnjaka pokazuje pouzdanost R > 0 za Sa < 0.23g za nivoe značajnih i manjih oštećenja.

Ključne reči: nadvožnjak, zemljotres, nelinearna „pushover“ analiza (NPA), plastični zglobovi, stanja konstrukcije

rad u celosti (864 kB)