Vol.13, No2, 2013, str. 141–148
UDK  62:061.2(497.11) “2001/2013”

DVANAEST GODINA DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA (DIVK) PRVI DEO – OSNIVANJE I ORGANIZACIJA

Stojan Sedmak, Milica Tošić, Ljubica Milović

Društvo za integritet i vek konstrukcija (DIVK), Beograd, Kraljice Marije 16, acibulj@tmf.bg.ac.rs

Izvod

Osnivanje Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) je usledilo posle uvođenja mehanike loma i razvoja Međunarodne letnje škole mehanike loma (IFMASS). Prikazane su osnovne aktivnosti DIVK u proteklih 12 godina: konferencije, seminari, kursevi, časopis „Integritet i vek konstrukcija“, međunarodna saradnja, IFMASS.

Ključne reči: integritet i vek konstrukcija, mehanika loma, letnja škola, Evropsko društvo za integritet konstrukcija (ESIS)

rad u celosti (222 kB)