Vol.12, No1, 2012, str. 35–38
UDK 620.178.2: 66.018.9

UTICAJ ORIJENTACIJE VLAKNA NA KARAKTERISTIKE LOMA KOMPOZITA TIPA STAKLENA VLAKNA-EPOKSI SMOLA

Meri Burzić1, Zoran Radaković2, Mersida Manjgo3, Zijah Burzić4

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia, mburzic@mas.bg.ac.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

3)University of Mostar, Faculty of Mechanical Engineering, Bosnia and Herzegovina

4)Military Technical Institute, Belgrade, Serbia

Izvod

Ispitivanjem Šarpi epruveta sa V zarezom u radu je eksperimentalno analiziran uticaj orijentacije staklenih vlakana u matrici epoksi smole kompozita na udarno opterećenje i žilavost loma. Epruvete su izrađene iz uzoraka orijentacije staklenih vlakana [±45º]4s i [0º/90º]4s. Epruvete sa V zarezom su ispitivane na Šarpi klatnu, čime je omogućeno razdvajanje energija za inicijaciju i rast prsline. Faktor intenziteta napona Kc je izabran kao parametar žilavosti loma.

Ključne reči: kompozit, staklena vlakna, epoksi smola, orijentacija vlakna, ispitivanje udarom, faktor intenziteta napona

rad u celosti (436 kB)