Vol.11, No1, 2011, str. 51-56
UDK  66.011-034.1 : 519.711-034.1

NUMERIČKA SIMULACIJA UTICAJA VEZE NA INICIJACIJU LOMA KOD ZAVARENIH EPRUVETA UPOTREBOM MODELA LOKALNOG OŠTEĆENJA

B. Younise1, M. Rakin2, N. Gubeljak3, B. Medjo2, A. Sedmak1

1) Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd

2) Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški faklutet, Beograd

3) Univerzitet u Mariboru, Mašinski fakultet, Maribor, Slovenija

Izvod

U ovom radu, primenjena su dva mikromehanička modela: Gurson-Tvergard-Nidlman (GTN) model i Potpuni Gurson model (CGM) za procenu inicijacije duktilnog loma kod dve različite zavarene epruvete, SE(B) i C(T). Uticaj mismečinga čvrstoće i širine metala šava na inicijaciju loma je takođe proučen. Analizirani su zavareni uzorci od niskolegiranog čelika povišene čvrstoće (HSLA), sa izvedenom prslinom, dužina prsline/širina epruvete a0 /W = 0,32. Upotrebljena su dva različita metala šava sa dve širine: 6 i 12 mm radi izvođenja overmečing i andermečing spojeva. Prethodno je urađena numerička analiza radi usvajanja Gurson parametara i određivanja vrednosti kritičnog zapreminskog udela šupljine (fc), koji su iskorišćeni za predviđanje inicijacije rasta prsline u obe zavarene epruvete. Pomeranje pri otvaranju vrha prsline i J integral pri inicijaciji rasta prsline (CTODi i Ji) su sračunati prema modelima GTN i CGM. Transferabilnost parametara inicijacije loma (CTODi i Ji) između obe zavarene epruvete je analizirana na osnovu troosnosti napona ispred vrha prsline.

Ključne reči: troosnost napona, zapreminski udeo šupljine, duktilan lom, transferabilnost

rad u celosti (298 kB)