Vol.11, No1, 2011, str. 35-42
UDK  620.162 : 66.047

TERMOMEHANIČKA ANALIZA ZAMORA MOLEKULARNE FILTER GASNE SUŠARE

E. Sami, D. Ahmed, H.T. Ezzeddine

UR Primenjena mehanika fluida i modeliranje, ENIS, Sfax, Tunis

Izvod

U ovom radu, analizira se termomehanički zamor na primeru gasne sušare sa molekularnim filterom. Ovom analizom je predviđeno ponašanje materijala, a posebno kontinualni razvoj naponskog stanja u okviru četiri faze rada ove sušare. U ovoj studiji, razmotrili smo uticaj temperaturnih fluktuacija na formiranje i lokaciju prsline. Posle verifikacije molekularne filter sušare prema ASME standardu, urađena je varijacija napona u funkciji vremena, za čvor lociran u oblasti prsline, i to numeričkom simulacijom softverskim paketom ABAQUS. Rezultati ove analize dozvoljavaju da se odredi teorijski broj ciklusa koji se ne sme prekoračiti prema Velerovoj krivoj i uzimanjem u obzir sve stepene sigurnosti i korekcione faktore.

Ključne reči: gasna sušara, numerička simulacija, termomehanički zamor

rad u celosti (495 kB)