Vol.11, No1, 2011, str. 21-25
UDK 539.374

MOLEKULARNA DINAMIČKA STUDIJA RAZVOJA MIKROSTRUKTURE KRISTALNOG MATERIJALA PRI KONTAKTNOM KLIZANJU

E. Lin, L. Niu, H. Shi

Fakultet za Aerokosmotehniku, FML, Katedra za mehaniku i inženjerstvo, Tsinghua Univerzitet, Peking, Kina

Izvod

Ovaj rad se fokusira na plastičnoj deformaciji i razvoju mikrostrukture kristalnog materijala pri klizanju slojeva u dodiru. Simulacije molekularne dinamike kontaktnih blokova Cu/Fe su izvedene pod pritiskom od 500 MPa i pri brzinama u rasponu od 20 m/s do 1300 m/s. Rezultati pokazuju da se naglašena plastična deformacija javlja u Cu bloku, dok se Fe blok ne deformiše plastično tokom klizanja. Uz pojavu plastične deformacije, na granicama klizanja primećuje se i pojava mešanja Fe atoma unutar Cu bloka i rast Cu sloja u prostorno centriranoj kubnoj rešetki (bcc) na površini Fe. Istraživanjem srednjeg kvadrata pomeranja različitih oblasti Fe bloka i profila brzina duž poprečnog preseka oba bloka, takođe je analiziran i difuzioni proces Fe atoma kao i fluidno ponašanje (tečenje) Cu atoma.

Ključne reči: molekularna dinamika, plastična deformacija, mikrostruktura, kristalni materijal, profil brzina

rad u celosti (401 kB)