Vol.11, No1, 2011, str. 15-19
UDK 539.42 : 519.6

PRIMENA NUMERIČKIH METODA U EKSPERIMENTIMA MEHANIKE LOMA SA MEŠOVITIM OBLIKOM LOMA

Ph. Jodin

LABPS – Univerzitet Pol Verlen – Metz - ENIM, Francuska

Izvod

Nekoliko eksperimenata mehanike loma sa mešovitim oblikom loma su izvedeni od strane autora pre 1984. godine. Upotrebljeno je nekoliko tipova epruveta: zatezne trake sa središnjom prslinom (CCT), kompaktne epruvete za mešoviti lom (CMM), kompaktne epruvete za smicanje (CSS), epruvete za nesimetrično opterećenje sa jednostranim ivičnim zarezom i savijanjem u tri tačke (ULSENB-3) i u četiri tačke (ULSENB-4). Izračunavanje faktora intenziteta napona za tip loma I KI i tipa loma II KII je obavljeno korišćenjem kalibracionih funkcija iz literature, ako ih ima.

Rezultati su predstavljeni u vidu unutrašnjih krivih KII /KIc prema KI /KIc. Međutim, neke nesigurnosti ostaju oko ovih izračunatih veličina. Kako danas postoje mnogo efikasniji računari i softver, obavljeno je dopunsko sračunavanje konačnim elementima na dve vrste epruveta (CCT i ULSENB-3) i dat je tačan prikaz nekih unutrašnjih krivih.

Kao primer, izveden je proračun prema kriterijumu Mandela i iscrtane su unutrašnje krive. Pokazuje se da poklapanje kriterijuma i proračunatih veličina zavisi od vrste zakona ponašanja koji je uključen u softver.

Ključne reči: mešoviti oblik loma, konačni elementi, unutrašnje krive

rad u celosti (423 kB)