Vol.10, No2, 2010, str. 135-141
UDK  624.21.04

PRAĆENJE INTEGRITETA MOSTOVA KRITIČNIH U POGLEDU LOMA

Branko Glišić1, Daniele Inaudi2

1) Univerzitet Prinston, Prinston, SAD

2) SMARTEC SA, Manno, Švajcarska

Izvod

Mnogi mostovi širom sveta se približavaju kraju svog veka trajanja i potrebno je oceniti njihovo stanje da bi se umanjio rizik, sprečile katastrofe i na optimalan način uveo sistem održavanja. Mostovi kritični u odnosu na lom su posebno značajni jer imaju mali ili nikakav kapacitet opterećenja. Praćenje integriteta konstrukcije (SHM) je nedavno uvedeno kao tehnička oblast velikih mogućnosti da se oceni stanje konstrukcije. Tehnologija ispitivanja rasporedom optičkih vlakana je nova mogućnost u praćenju integriteta konstrukcije. Raspoređeni senzori deformacija (senzorski merni kablovi) su osetljivi u svakoj tački njihove dužine na promene deformacije i na prsline. Takav senzor praktično prati jednodimenzionalno polje deformacija i može se postaviti po čitavoj dužini komponente konstrukcije (kablovi ovešenja, nosači i druge) čije se stanje prati, i na taj način omogućava praćenje integriteta, tj. neposredno otkrivanje i karakterizaciju (uključujući prepoznavanje i veličinu ili značaj) promene lokalne deformacije prouzrokovane oštećenjem. Razvijen je principijelni postupak praćenja integriteta mostova i prikazan je u ovom radu. Konačno, ukratko je opisana stvarna primena na licu mesta, na realnoj konstrukciji.

Ključne reči: lom, most, praćenje integriteta konstrukcije, senzorski merni kabl

rad u celosti (1,16 MB)