Vol.10, No2, 2010, str. 129-133
UDK  621.745.3 : 004.94

STRUKTURA TOKA I TEMPERATURSKA RASPODELA U REAKCIONOJ KOMORI PLAMENE TOPIONIČKE PEĆI – RAČUNARSKA SIMULACIJA

Daniela Choshnova

Univerzitet za hemijsku tehnologiju i metalurgiju, Sofija, Bugarska

Izvod

Nepravilnosti u brzinskom polju pri formiranju tokova u reakcionoj komori plamene topioničke peći nije dovoljno istraženo zbog uticaja recirkulacionih zapremina. Nije utvrđena objedinjena metoda pristupa za procenu njihovog uticaja. Ove poteškoće nastaju usled nedostatka adekvatnog i detaljnog opisa fiziko-hemijskih, toplotnih i kinetičkih procesa koji se odvijaju unutar visokotemperaturskog heterogenog plamena i kratkotrajnih čestica sa spontanim ponašanjem u razmatranom medijumu.

U ovom radu su predstavljeni rezultati simulacije procesa sagorevanja pomoću ANSYS CFX, preko kojih je data vizuelizacija brzinskog i temperaturskog polja u reakcionoj komori peći Outokumpu.

Ključne reči: plamena topionička peć, računarska simulacija, temperatursko polje, brzinsko polje

rad u celosti (711 kB)