Vol.10, No2, 2010, str. 117-124
UDK  621.744  621.746 : 669.71-426

NOVI KALUP SA KOMBINOVANIM - INDIREKTNIM I DIREKTNIM HLAĐENJEM, ZA KONTINUALNO VERTIKALNO LIVENJE-NAGORE ALUMINIJUMSKIH ŽICA

Mihail K. Mihovsky, Viktor B. Hadzhiyski, Rositsa V. Gavrilova

Univerzitet za hemijsku tehnologiju i metalurgiju, Sofija, Bugarska

Izvod

U poslednjih nekoliko godina posmatran je postojeći trend sve većih zahteva u primeni aluminijumskih žica za industrijske svrhe. Najpopularnije, osnovne metode u proizvodnji aluminijumskih žica obuhvataju kontinualno ili polukontinualno livenje, istiskivanje i izvlačenje.

Razmatrani metod podrazumeva izvlačenje očvrslog metala u vertikalnom pravcu nagore, ka tečnom metalu u peći za livenje. Ovaj metod je do sada primenjen samo za kontinualno livenje žica od bakra i legure bakra. Osnovna prednost ovog metoda livenja je istovremena operacija u nekoliko kalupa (kristalizatora) potopljenih u tečni metal, kao i mogućnost lakog prekidanja operacije kod bilo kojeg kalupa, dok se kod ostalih kalupa operacija ne prekida. Druga prednost kontinualnog livenja aluminijuma nagore je što je posuda za ulivanje rastopa nepotrebna.

Projektovana je i proizvedena pilot oprema za vertikalno kontinualno livenje aluminijumskih žica nagore. Sastoji se iz bakarnog vodom hlađenog kalupa (kristalizator), prečnika do 14 mm, i hidrauličnog mehanizma za izvlačenje.

Zbog visokog toplotnog kapaciteta aluminijuma, dostignuta maksimalna brzina livenja od 280 mm/min je nezadovoljavajuća. Projektovan je i proizveden novi kalup sa kombinovanim indirektnim i direktnim hlađenjem za vertikalno kontinualno livenje aluminijumskih žica nagore.

Brzina livenja aluminijumskih žica (Ø14 mm) je povećana na 1000 mm/min, upotrebom novog kalupa.

Ključne reči: kontinualno livenje nagore, kalup, aluminijumske žice, mehanizam za izvlačenje

rad u celosti (2,14 MB)