Vol.10, No2, 2010, str. 103-109
UDK  621.791.7.01 : 536

ODREĐIVANJE UNOSA TOPLOTE ZA TIG I LASERSKO ZAVARIVANJE ČELIKA LDX 2101 UVOĐENJEM JEDNAČINE ADAMSA ZA 2-D RASPODELU TOPLOTE

S. Cvetkovski1, L.P. Karjalainen1, V. Kujanpää2, A. Ahmad2

1) Univerzitet Oulu, Mašinski fakultet, Oulu, Finska

2) Lapeeranta Univerzitet Tehnologije, Lapenranta, Finska

Izvod

Unos toplote kod zavarivanje električnim lukom se može odrediti na osnovu snage izvora toplote za zavarivanje i iskorišćenja toplote datog postupka zavarivanja. Kod laserskog zavarivanja, međutim, apsorpcija laserskog snopa može da se menja u većoj meri, tako da je otežano određivanje unosa toplote laserom. U ovom radu opisan je metod za određivanje realnog unosa toplote kod zavarivanja na bazi određivanja temperaturne raspodele unutar zavarenog spoja u jednoj ploči od dupleks nerđajućeg čelika. Temperaturna raspodela se određuje na osnovu posmatranja lokacija pojedinih mikrostruktura u zoni uticaja toplote. Tačne temperature za formiranje ovih specifičnih mikrostruktura dobijene su termičkom simulacijom primenom raznih temperaturnih maksimuma i brzina hlađenja.

Ključne reči: TIG zavarivanje, lasersko zavarivanje, raspodela toplote, termička simulacija, dupleks nerđajući čelici

rad u celosti (2,26 MB)