Vol.10, No2, 2010, str. 89-94
UDK  620.17 :  669.15  539.431.013.3

ZAMOR ROTACIJA-SAVIJANJE KOD NISKOUGLJENIČNOG ČELIKA

Rozina Yordanova1, Donka Angelova1, Zoya Naydenova1,

Angelina Stoyanova-Ivanova2, Valdek Mikli3

1) Univerzitet za hemijsku tehnologiju i metalurgiju, Sofija, Bugarska

2) Georgi Nadjakov institut za fiziku čvrstog stanja, Bugarska akademija nauka, Sofija, Bugarska

3) Centar za istraživanje materijala, Tehnički univerzitet u Talinu, Talin, Estonija

Izvod

Istraženo je ponašanje nisko ugljeničnog niskolegiranog konstrukcionog čelika ROLCLAS 09G2, pri rastu kratke prsline u uslovima zamora pri rotaciji i savijanju, sa nivoima napona  = 500; 540; i 580 MPa i frekvencije f = 11 Hz. Primenjena šema opterećenja je simetrična sa odnosom R = –1. Ispitane su dve grupe uzoraka na vazduhu, sa i bez strukturnog sloja. Zamorna ispitivanja su izvedena na ispitnom stolu mašine sa zamornim rotacionim savijanjem, FATROBEM-2004 na UCTM–Sofija, Bugarska. Ponašanje prsline sa kratkim zamornim rastom u ROLCLAS 09G2 na vazduhu je predstavljeno na dijagramima tipa „Dužina prsline, a, i odgovarajući broj ciklusa, N“, za dve grupe uzoraka i upoređeno grafički i mikrostrukturno. Specifična trakasta mikrostruktura ROLCLAS 09G2 omogućava da se može upotrebiti za modeliranje i kompozitnih materijala.

Ključne reči: rast prsline, niskougljenični niskolegirani čelik, zamor pri rotaciji i savijanju, trakasta struktura

rad u celosti (1.23 MB)