Vol.10, No2, 2010, str. 165-170
UDK  620.17 : 621.746.32

ANALIZA KONAČNIM ELEMENTIMA STATIČKOG UTISKIVANJA STAKLA

J. Ismail1, F. Zaïri1, M. Naït-Abdelaziz1, Z. Azari2

1) Univerzitet Lil, Laboratorija za mehaniku, Francuska

2) Univerzitet u Mecu, Laboratorija za mehaniku, Francuska

Izvod

Prikazan rad je usmeren na numeričku simulaciju staklene ploče izložene statičkom utiskivanju sfernim utiskivačem. U tom cilju je korišćen kombinovani pristup mehanike oštećenja kontinuuma (CDM) i mehanike loma. Konstitutivni model baziran na CDM sa anizotropnim tenzorom oštećenja je izabran i primenjen na pravila konačnih elemenata za proučavanje oštećenja stakla. Numerički rezultati su analizirani u mreži raspodele napona i oštećenja. Pojedine oblasti sa vrednostima kritičnog oštećenja su predviđene sa dobrim slaganjem sa eksperimentalnim nalazima u literaturi. U tim oblastima pravac napredovanja prsline, uključujući inicijaciju prsline na površini kao i u masi materijala su procenjeni primenom faktora gustine energije deformacije. Utvrđeno je da se predviđeni pravci dobro slažu sa pravcima koji su utvrđeni eksperimentalno u literaturnim rezultatima.

Ključne reči: staklo, otisak, mehanika oštećenja kontinuuma, analiza konačnim elementima

rad u celosti (422 kB)