Vol.10, No2, 2010, str. 161-164
UDK  669.295,  615.46 : 616.314

PROCENA INTEGRITETA KONSTRUKCIJE IMPLANTA VEŠTAČKOG KUKA IZRAĐENOG OD VIŠEFAZNE Co-Cr LEGURE

A. Sedmak1, K. Čolić2, Z. Burzić3, S. Tadić2

1) Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd

2) Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet - Inovacioni centar, Beograd

3) Vojno-tehnički institut, Beograd

Izvod

Rad prikazuje analizu parametara mehanike loma višefazne Co-Cr legure, koja se koristi kao materijal za implant kod ugradnje veštačkog kuka. Konstrukcijski parametri koje bi trebalo uzeti u obzir tokom projektovanja implanta kod veštačkog kuka su zamor i lom. Ovaj rad se bavi elasto-plastičnom mehanikom loma komercijalnog hladno-vučenog (53%) MP35N (35% Co, 35% Ni, 20% Cr, i 10% Mo). U tom cilju sprovedeno je ispitivanje ponašanja na lom MP35N, pri čemu su urađena i statička ispitivanja (J-R kriva i JIc ispitivanje u skladu sa ASTM E1737) i ispitivanja udarom metodom po Šarpiju. Napravljen je pokušaj da se povežu vrednosti JIc sa prethodno dobijenim vrednostima KIc. Još jedan bitan zadatak bilo je ispitivanje odnosa između KVtotal i KIc, kao i između KVgrowth i JId. Rezultati ukazuju na dobro međusobno slaganje i na mogućnosti daljeg povećanja žilavosti.

Ključne reči: parametri mehanike loma, Co-Cr višefazna legura, veštački kuk

rad u celosti (467 kB)