Vol.9, No3, 2009, str. 193-198
UDK 620.1:669.295

ANALIZA PRIGUŠENJA KONSTRUKCIJE TIPA LJUSKE OD LEGURE TITANA U POREĐENJU SA KONSTRUKCIJOM OD LEGURE ALUMINIJUMA

Radoljub Tomić 1

Aleksandar Sedmak 2

1 Prva petoletka - Trstenik, Srbija

2 Inovacioni centar, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Izvod

U ovom radu se razmatra mehaničko ponašanje konstrukcije od legure titana sa aspekta određivanja osnovnih dinamičkih karakteristika.

Analiziran je numerički model za konstrukcije legure titana tipa ljuske (osnovni konačni element ima 20 stepeni slobode), sa ekvivalentnom savojnom krutošću u osnovnoj ravni kretanja, prvenstveno sa aspekta prigušenja konstrukcije.

Dobijeni rezultati pokazuju da je prigušenje konstrukcije kod razmatranog modela legure titana nešto manje u odnosu na prigušenje kod modela zasnovanih na drugim analiziranim materijalima sa različitim specifičnim modulom elastičnosti kao i kod konstrukcija sa različitim bezdimenzionim koeficijentom prigušenja.

Rezultati su prikazani tabelarno i grafički.

Ključne reči: titan, dinamička analiza, sopstvena frekvencija, prigušenje konstrukcije

rad u celosti (204 kB)