Vol.9, No2, 2009, str. 171-179
UDK 539.319

ELASTIČNO-PLASTIČNI PRELAZ U TANKOM OBRTNOM DISKU PROMENLJIVE GUSTINE SA UKLJUČCIMA

Thakur Pankaj

Department of mathematics, Lovely Professional University, Jalandhar, Punjab, India

Izvod

Elasto-plastični prelaz u tankom obrtnom disku promenljive gustine sa uključcima je proučavan primenom teorije prelaza po Setu. Rezultati su diskutovani i prikazani grafički. Uočeno je da do tečenja kod obrtnog diska sa uključcima, izrađenog od stišljivog materijala dolazi na unutrašnjoj površini pri manjoj ugaonoj brzini u poređenju sa diskom od nestišljivog materijala, dok je potreban veći procent povećanja ugaone brzine da dođe do potpune plastičnosti. Radijalni naponi su veći na otvoru obrtnog diska od nestišljivog materijala. To znači da postoji tendencija loma na otvoru kod obrtnog diska promenljive gustine izrađenog od stišljivog materijala. Pod uticajem promenljive gustine povećava se veličina radijalnog i obimskog napona na unutrašnjoj površini za stanje potpune plastičnosti.

Ključne reči: elastično, plastično, tečenje, prelazni napon, uključak, obrtni disk, gustina

rad u celosti (256 kB)