Vol.9, No3, 2009, str. 165-169
UDK 678.7-416.017

UTICAJ ULTRALJUBIČASTOG ZRAČENJA NA ZATEZNE KARAKTERISTIKE AMORFNOG FILMA POLILAKTIDA

S. Belbachir 1,2, F. Zaïri, G. Ayoub, M. Naït-Abdelaziz 1

M. Benguediab 2

U. Maschke 3

J.M. Gloaguen, J.M.Lefebvre 4

1) Laboratoire de Mécanique de Lille, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex, France

2) Université de Sidi Bel Abbès, Département de Mécanique, 22000 Sidi Bel Abbès, Algeria

3) Laboratoire de Chimie Macromoléculaire, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex, France

4) Laboratoire de Structure et Propriétés de l’Etat Solide, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex, France

Izvod

U radu je analiziran uticaj ultraljubičastog (UV) zračenja na mehaničke karakteristike amorfnog filma biorazgradljive poli(laktične kiseline) (PLA). Film PLA je bio izložen UV zračenju tokom rastućeg vremenskog perioda. Izvedene su dve vrste eksperimenata, hemijsko i mehaničko. Hemijska degradacija je merena hromatografskom tehnikom razlaganja gela. Filmovi PLA su eksperimentalno istraživani zatezanjem (razvlačenjem) pre i posle UV zračenja. Njihove mehaničke karakteristike su dobijene primenom video kontrolisanog sistema. Namena je da se usposta¬vi zavisnost između makroskopskog mehaničkog odgovora i molekularnih parametara, kao što je molekularna težina, i spoljnjih uticajnih pobuda, kao što je temperatura, brzina deformacije i UV zračenje. Razmatrane su interakcije degradacije svetlošću i promena u karakteristikama polimera.

Ključne reči: polilaktid–poli(laktična kiselina), ultraljubičasto (UV) zračenje, molekularna težina, mehaničke karakteristike

rad u celosti (275 kB)