Vol.7, No3, 2007, str. 201-208
UDK 629.5.018

PRIMENA STEREOMETRIJSKOG MERENJA DEFORMACIJA NA MAKRO I MIKRO NIVOU

Jasmina Lozanović

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Izvod

Ovaj rad opisuje primenu digitalne stereometrije za merenje deformacija na površini. To se postiže upoređujući slike rasporeda tačaka na označenoj površini uzorka pri različitom nivou opterećenja i time izazvanih napona, što je pogodno za merenje deformacija na makro nivou. Na primerima je prikazana i mogućnost merenja koncentrisanih deformacija na mikro nivou u okolini vrha prsline na metalnom uzorku i na koštanom tkivu. Primenom dve video kamere i odgovarajućeg softvera, slika raspodele deformacija se može dobiti u različitim oblicima, u 3D i 2D formatu.

Ključne reči: stereometrijsko merenje, napon, deformacije, integritet konstrukcija, podobnost za upotrebu

rad u celosti (703 kB)