Vol.3, No2, 2003, str. 93-98
UDK 620.169.1:621.642

OCENA INTEGRITETA SFERNOG REZERVOARA

Gorgi Adžiev 1

Aleksandar Sedmak 2

Mašinski fakultet Univerziteta u Skoplju, Makedonija

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija i Crna Gora

Izvod

Analiziran je integritet sfernih rezervoara za amonijak (zapremine 1000 m3, prečnika 12400 mm, debljina zida 30 mm), zato što su otkrivene prsline na liniji stapanja, dužine do 300 mm, različite dubine. Direktnim merenjem J integrala određene su J-R krive za dva položaja vrha prsline (finozrni i grubozrni ZUT). Ove krive su upoređene sa silama rasta prsline, dobijenim analitički, da bi se procenila kritična vrednost pritiska.

Ključne reči: integritet konstrukcije, sferni rezervoar, mismečing zavarenog spoja, J integral

rad u celosti (343 kB)