Vol.3, No2, 2003, str. 85-92
UD
K 620.17:62-988

ODREĐIVANJE VREMENSKE ČVRSTOĆE POMOĆU MIKROSTRUKTURNIH PARAMETARA NISKOLEGIRANIH ČELIKA IZLOŽENIH PUZANJU

Drugi deo: Određivanje vremena do loma

Gordana Bakić

Vera Šijački-Žeravčić

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija i Crna Gora

Izvod

Mikrostrukturni parametri, dobijeni na osnovu kinetičke teorije čvrstoće (model Žurkova) su korišćeni za određivanje vremena do loma materijala izloženog puzanju na visokoj temperaturi. Ulazni parametar, potreban za određivanje preostalog veka pomoću kompjutera, je čvrstoća puzanja za dati radni vek. Kako se čvrstoća puzanja smanjuje sa vremenom u eksploataciji zbog degradacije mikrostrukture, bitno je da se koriste mikrostrukturni parametri da bi se statistički definisale promene čvrstoće puzanja, što, za uzvrat, omogućava da se sledi fizički značaj tih promena. Zbog velikog rasipanja podataka, njihova obrada regresionom analizom fizički značajnih parametara predstavlja problem, koji još uvek nije rešen na zadovoljavajući način. U ovom radu je opisan jedan pristup generalnog rešenja razmatranog problema. Preostali vek, kao osnova za ocenu integriteta, određen je na komponenti, koja je uzeta iz termo elektrane posle određenog vremena eksploatacije pod poznatim radnim uslovima.

Ključne reči: niskolegirani čelik, puzanje, vremenska čvrstoća, mikrostruktura

rad u celosti (666 kB)