Vol.3, No1, 2003, str. 31-41
UDK 006.44:66-988

EVROPSKA DIREKTIVA ZA OPREMU POD PRITISKOM (PED)

I INTEGRITET KONSTRUKCIJA

Aleksandar Bređan 1

Jano Kurai 2

1 NIS-Rafinerija nafte Pančevo

2 CertLab.Co, Pančevo

Izvod

Dat je pregled i osnovna obeležja novog i opšteg pristupa standardizaciji i tehničkom usaglašavanju za opremu pod pritiskom (Pressure Equipment Directive - PED). Pažnja je posvećena delovima PED koji se odnose na integritet konstrukcija t.j. na osnovne zahteve sigurnosti, proračune i projektovanje, i posebno, ispitivanju čvrstoće pritiskom.

U drugom delu su razmatrani uslovi i mogućnosti primene PED u našoj zemlji.

Ključne reči: oprema pod pritiskom, evropska direktiva, standard, integritet konstrukcije, tehnički propisi

rad u celosti (398 kB)