Vol.3, No1, 2003, str. 23-30
UD
K 620.169.1:669.15-194.2

ODREĐIVANJE VREMENSKE ČVRSTOĆE POMOĆU MIKROSTRUKTURNIH PARAMETARA NISKOLEGIRANIH ČELIKA IZLOŽENIH PUZANJU

Prvi deo

Gordana Bakić

Vera Šijački-Žeravčić

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Izvod

Prikazan je statistički regresioni model određivanja trajne čvrstoće materijala dugotrajno izloženog visokotemperaturskom puzanju pomoću parametara mikrostrukture. Parametri mikrostrukture su dobijeni na osnovu kinetičke teorije čvrstoće (model Žurkova). Integritet komponente se obično određuje procenom preostalog veka materijala, za nepromenjene radne uslove. Za računsku procenu preostalog veka ulazni podatak je čvrstoća puzanja materijala (vremenska čvrstoća) posle datog perioda eksploatacije. Čvrstoća puzanja se određuje statističkom obradom eksperimentalnih podataka, i ona se smanjuje sa vremenom eksploatacije zbog degradacije mikrostrukture. Zbog toga, potrebno je razviti pogodan statistički pristup na osnovu mikrostrukturnih parametara da bi se odredila promena čvrstoće puzanja u toku radnog veka. Ovaj pristup se zasniva na fizičkim pojavama koje prate procese degradacije mikrostrukture tokom puzanja. Međutim, primena statističkog regresionog modela nije bila uspešna, zbog velikog rasipanja eksperimentalnih rezultata za korelaciju promene čvrstoće puzanja i parametara mikrostrukture u toku vremena eksploatacije. U ovom radu je predložen novi pristup rešavanju problema, koji se javljaju kod regresionog modela.

Ključne reči: niskolegirani čelik, puzanje, vremenska čvrstoća, mikrostruktura

rad u celosti (395 kB)