Vol.3, No1, 2003, str. 3-10
UD
K 669.14-434.1:539.42

GRANIČNE VREDNOSTI UNUTRAŠNJEG PRITISKA ZA

CILINDRE SA PRSLINOM

Miodrag Kirić 1

Aleksandar Sedmak 2

1 HIP Azotara Pančevo, KKOM, Pančevo

2 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Izvod

Primenom EPRI inženjerskog pristupa izračunate su vrednosti graničnih pritisaka za dugačak cilindar pod unutrašnjim pritiskom sa uzdužnom prslinom. JR kriva i sila razvoja prsline su aproksimirane polinomima po pripaštaju prsline aao i dužine prsline a. Pokazan je uticaj geometrije cilindra na unutrašnji pritisak pi koji odgovara početku rasta prsline i na unutrašnji pritisak pf za nestabilnost sistema. Prividna žilavost materijala i relativna promena pritiska pi za različite debljine zida se povećavaju pri stabilnom rastu prsline. Pokazano je da je relativan stabilan rast prsline veći od vrednosti koju dopušta ASTM E-399.

Ključne reči: sila razvoja prsline, JR kriva, numeričko rešenje, granične vrednosti pritiska

rad u celosti (423 kB)