Vol.1, No2, 2001, str. 97-105
UD
K 621.791.05:539.42

EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE PARAMETARA

MEHANIKE LOMA ZAVARENIH SPOJEVA

Zijah Burzić 1

Stojan Sedmak 2

Mersida Manjgo 3

1 Vojnotehnički institut VJ, Beograd

2 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

3 Mašinski fakultet Univerziteta u Mostaru, Bosna i Hercegovina

Izvod

U ovom radu su opisani standardni postupci određivanja parametara mehanike loma zavarenih spojeva ispitivanjem epruveta sa prslinom: žilavosti koma KIc, otvaranja prsline CTOD i J-integrala, nezavisnog od putanje. Kao primer, analizirana je žilavost loma određena ispitivanjem J integrala zavarenog spoja čelika Č4730 i uticaj heterogenosti strukture i mehaničkih osobina.

Ključne reči: zavareni spoj, metal šava (MŠ), zona uticaja toplote (ZUT), parametri mehanike loma

rad u celosti (531 kB)