Vol.1, No2, 2001, str. 75-89
UD
K 539.4:624.046

RAZLIČITE STRATEGIJE ODREĐIVANJA PREOSTALE ČVRSTOĆE I VEKA

Petar Agatonović

Beratung und Analyse, Pappelweg 11, D-85244 Röhrmoos, Deutschland

Izvod

U radu je dat opšti pristup određivanju preostale čvrstoće i veka konstrukcije primenom parametara mehanike loma. Posebno su analizirani mehanizmi nastanka i rasta oštećenja, kao što su zamor, puzanje i korozija. Kao primeri za ilustraciju opisanih procedura, analizirani su kolektori pare u termoelektrani i diskovi mlaznih motora. Takođe su analizirane posude pod pritiskom i zavareni spojevi, kao tipični primeri konstrukcija čiji integritet treba proceniti.

Ključne reči: preostala čvrstoća i vek, zamena-sa-razlogom, procurivanje-pre-loma, koncept prihvatljivog oštećenja, koncept sigurnog veka, replike

rad u celosti (1.25 MB)