Vol.1, No2, 2001, str. 67-73
UD
K 624.042.6:620.16

PRIMENA MEHANIKE LOMA NA PROCENU INTEGRITETA KONSTRUKCIJE

Aleksandar Sedmak 1

Hyacinth Azuka Anyiam 2

1 Mašinski fakultet, 27. marta 80, Beograd

2 138 Powell Lane, Upper Darby, PA 19082, USA

Izvod

U radu je dat opšti pristup proceni integriteta konstrukcija primenom mehanike loma. Posebno su analizirani linearno-elastični i elasto-plastični problemi i mogućnosti primene odgovarajućih parametera mehanike loma. Data su dva primera procene integriteta posuda pod pritiskom, jedan primenom Dijagrama analize loma, a drugi primenom J integrala.

Ključne reči: parametri mehanike loma, procena integriteta konstrukcija, spremnost za upotrebu

rad u celosti (509 kB)